Værdier og læringsmål


Jeg synes at alle børn er værdifulde små mennesker og at det er vigtigt at møde dem respektfuldt og med anerkendelse. Derfor er mine pædagogiske værdier også baseret på dette grundsyn og lyder som følgende. 

De pædagogiske værdier. 

Jeg arbejder ud fra et anerkendende udgangspunkt, professionelt og personligt: 

 1. Se andres behov og følelser 
 1. At handle i overensstemmelse med det jeg ser så det kommer det enkelte barn til gode. 
 1. At handle er ikke det samme som at acceptere eller opfylde ønsker, men at bruge min faglig viden og kunnen. 

 Jeg arbejder med professionel relationskompetence. 

 1. Evnen til pædagogisk at anvende relationer til at understøtte barnets udvikling. 

 Jeg arbejder via omsorg: 

 1. At handle ud fra det jeg har brug for i forhold til at sikre barnets trivsel og udvikling. 

I mit møde med barnet er jeg derfor altid opmærksom på at: 

 • Barnets reaktioner er meningsfulde. 
 • Barnet har social evne og trang 
 • Barnet kan tage ansvar 
 • Vi(forældrene og jeg) skal rette blikket mod det positive, når et barn har vanskeligheder. 
 • Det er vigtigt at vi(forældrene og jeg) tager udgangspunkt i barnets styrkesider 

Metode: 

Jeg bruger refleksion og forældre sparring, når jeg oplever et barn ikke trives. I samråd med forældre søger vi de rette redskaber/fagpersoner så barnet får de bedste betingelser for trivsel og udvikleing.

Jeg arbejder bevidst med anerkendende  pædagogik, hvor det at respektere børns værdi og potentiale, samt at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. 

  

                                              Pasningsordningen overordnede formål. 

 • Jeg arbejder ud fra en fælles kultur, fælles værdier, som bygger på åbenhed anerkendelse og respekt. 
 • Jeg arbejder med at tilbyde børn og forældre udfordrende og udviklende aktiviteter i trygge rammer og i hjemmet for at skabe bro imellem pasningsordningen og hjemmet.
 • Jeg er i kontinuerlig dialog med jer forældre og andre relevante samarbejdspartnere om mine erfaringer og jeg søger ny relevant faglig viden, som jeg deler med jer som forældre. 

Udover disse punkter har Jeg også en vision om hvad der skal kendetegne de børn jeg sender ud i livet herfra. Jeg vil gerne være med til at skabe børn der er: 

 • Trygge
 • Anerkendende
 • Harmoniske
 • Kropsbevidste 
 • Selvstændige 
 • Selvhjulpne 
 • kreative og glade

Børn der er kompetente i deres eget liv. 


Mine tanker om læring for børn 0 – 3 år 

Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. Her bliver der tilbudt udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, udfordrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt for, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf.


Læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn,  og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt for barnets læring. Børnene skal derfor mødes af anerkendende og troværdige voksne, som motiverer, understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed for succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab.


I et tæt samspil med nære relationer, sikrer jeg i pasningsordningen de små børns læring ved, at:

 • Jeg er nærværende og ansvarlig for at skabe fysisk og følelsesmæssig tryghed for barnet.
 • Jeg opfylder barnets basale behov.
 • Jeg møder barnet positivt, forstående og anerkender barnet for det det er.
 • Jeg reagerer og sætter ord på barnets handlinger såvel sprogligt som følelses- og adfærdsmæssigt.
 • Jeg er bevidst om legens betydning og understøtter barnet i at skabe gode og sociale relationer.
 • Jeg er rollemodel, guider og vejleder barnet på en positiv måde, i hvad der er rigtigt og forkert.


Et læringsmiljø for børn i 0-3 år adskiller sig ikke væsentligt fra et læringsmiljø der er målrettet børn fra 3 til 6 år det er de samme definitioner der gælder. 

Det der er vigtigt når vi tænker på de mindste og læring er at tænke, små børn er lig med små skridt. 

Når jeg skaber læringsmiljø vil jeg tage højde for hvad et lille barn kan modtage og hvor længe det er i stand til at modtage. Jeg vil hele tiden være opmærksom på barnets nonverbale signaler. Det er her jeg kan aflæse hvor vi(forældrene og jeg) skal sætte ind og hvor vi skal stoppe. 


Vi(forældrene og jeg) har ansvaret for rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum for børnenes alsidige udvikling – både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed for fordybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende.